Algemene Voorwaarden

Janssen Kliniek Oisterwijk
Moergestelseweg 32M
5062 JW  Oisterwijk
013 521 35 55

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: Janssen Kliniek Oisterwijk BV, gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23089817

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon c.q. de patient die een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtnemer en op wie de behandeling rechtstreeks betrekking heeft.

1.3 De zorgverlener: de natuurlijk persoon die werkzaam is in de kliniek van opdrachtnemer en die namens opdrachtnemer de behandeling bij opdrachtgever verricht

1.4 Behandeling: alle verrichtingen, waaronder begrepen het verrichten van plastisch chirurgische ingrepen, onderzoek, geven van informatie en advies, de verpleging, verzorging en nazorg, die rechtstreeks betrekking hebben op de opdrachtgever met als doel de plastisch chirurgische behandeling op basis van een behandelovereenkomst bij opdrachtgever te verrichten.

1.5 Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst voor de behandeling waarbij opdrachtnemer zich tegenover opdrachtgever verbindt tot het verrichten van de plastisch chirurgische behandeling(en) die rechtstreeks betrekking hebben op de opdrachtgever. In deze overeenkomst wordt ook verwezen op eventuele risico’s voor en de zorgplicht van de opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Opdrachtnemer is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met als doel diensten te verlenen die onder meer bestaan uit het verrichten van plastisch chirurgische behandelingen en het verlenen van zorg voor, tijdens en na de plastisch chirurgische behandeling één en ander zoals vermeld in de behandelingsovereenkomst.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld en zijn tevens te vinden en te raadplegen op de website van opdrachtnemer:www.janssenkliniek.nl. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast altijd op te vragen bij opdrachtnemer.

2.3 Op de website van opdrachtnemer zijn uitgebreide beschrijvingen en informatie te vinden over de diensten en behandelingen van opdrachtnemer.

2.4 Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden ook elektronische communicatie per e-mail en Whatsapp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden worden door opdrachtgever in zijn geheel aanvaard en zijn van toepassing op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht en op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten behandelingsovereenkomsten  en maken  onlosmakelijk deel uit van elke bestaande of toekomstige behandelovereenkomst, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere aanbieding en offerte van opdrachtnemer.

3.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen en in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

3.4 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle (rechts)personen zowel zij die op enigerlei wijze aan opdrachtnemer zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens opdrachtnemer zijn een beroep doen.

3.5 In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn partners of medewerkers van opdrachtnemer niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Alle opdrachten en/of behandelingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens opdrachtnemer.

3.6 Indien enig beding (of onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden of van de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijkt te zijn, laat dat de geldigheid van de overige bedingen (of onderdelen daarvan) onverlet. Opdrachtnemer is bevoegd om de nietige, vernietigbare c.q. onderbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepalingen.

3.7 Opdrachtnemer is bevoegd (eenzijdig) wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen worden ten minste 14 kalenderdagen voor de inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever tijdig (voor de inwerkingtreding) te kennen heeft gegeven tegen de wijziging(en) bezwaar te hebben, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf de inwerkingtreding van de wijzigingen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1 De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van de plastisch chirurgische behandeling(en)  en de behandelingsovereenkomst door opdrachtnemer en opdrachtgever is ondertekend c.q. aanvaard.

4.2 De opdrachtgever gaat een behandelingsovereenkomst aan met de opdrachtnemer. Medewerkers van opdrachtnemer en zorgverleners worden nimmer contractspartij van opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever is verplicht de behandelingsovereenkomst te ondertekenen. Zolang de behandelingsovereenkomst niet is ondertekend wordt de behandeling niet uitgevoerd. Het niet ondertekenen van de behandelingsovereenkomst wordt niet aangemerkt als een annulering van de overeenkomst. Door ondertekening van de behandelingsovereenkomst geeft de opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van de in de behandelingsovereenkomst vermelde verrichtingen.

4.4 Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die op de offerte is aangegeven, tenzij door opdrachtnemer het tegendeel is vermeld. Toezending van offertes en/of het doen van aanbiedingen door opdrachtnemer, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, verplicht opdrachtnemer niet tot uitvoering van werkzaamheden of levering van diensten dan wel het aangaan van een overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4.5 Wanneer tijdens de uitvoering van de behandelovereenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden onder de behandelingsovereenkomst aan te vullen of te wijzigen, kan de behandelingsovereenkomst met goedkeuring van beide partijen worden aangepast/gewijzigd. Indien deze aanpassing financiële consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover altijd voorafgaand inlichten.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer

5.1 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vooraf voorzien van begrijpelijke, duidelijke en uitgebreide informatie over de plastisch chirurgische behandeling, de ingreep en de werkzaamheden die worden verricht door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer houdt rekening met de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever, maar garandeert geen resultaat en wijst opdrachtgever op het verwachtingspatroon. Zie ook artikel 7.

5.2 Opdrachtnemer licht de opdrachtgever vooraf in over de mogelijke risico’s, gevolgen en beperkingen die kleven aan de plastisch chirurgische behandeling en de gezondheid van de opdrachtgever.  De opdrachtnemer wijst opdrachtgever op diens eigen zorgplicht voor een optimale behandeling en herstel na de plastisch chirurgische behandeling. Deze uitgebreide informatie wordt verstrekt voor of bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst (tijdens het consult) en voor de plastisch chirurgische behandeling per e-mail (richtlijnen voor en na de ingreep en wordt getekend door partijen en maakt deel uit van de behandelovereenkomst). Zie ook artikel 7.

5.3 De informatie wordt op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk verstrekt

5.4 Op de website van opdrachtnemer is uitgebreide praktische en inhoudelijke informatie te vinden over de door opdrachtnemer aangeboden plastisch chirurgische behandelingen. In individuele gevallen kan deze informatie op de website afwijken van de behandelingsovereenkomst. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt geactualiseerd. Ondanks de constante  zorg en aan dacht die wordt besteed aan de samenstelling van de gegevens op de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd, waaronder prijzen, onvolledig, verouderd of onjuist is. De informatie op de website is dan ook voorbehoud van wijzigingen, programmeer- en typfouten.

5.5 Opdrachtnemer staat ervoor garant dat de opdrachtgever wordt behandeld door ervaren specialisten en BIG-geregistreerde artsen. Voor en gedurende het gehele behandelproces is er een specialist beschikbaar voor eventuele vragen (over bijvoorbeeld de plastisch chirurgische ingreep, het proces, de risico’s, nazorg en verwachtingen). Ook na de behandeling kan opdrachtgever vragen stellen aan  opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op de doordeweekse dagen bereikbaar door middel van het contactformulier op de website. Alle overige vragen kan de opdrachtgever stellen via telefoon op werkdagen  tussen 09:00 tot 16:00 op nummer 013-5213555. Specifieke nazorgvragen kan de opdrachtgever mailen naar info@janssenkliniek.nl. Uitsluitend voor spoedgevallen is opdrachtnemer ook  na kantoortijden bereikbaar op het telefoonnummer 013-5213555.

5.6 Door middel van een medische vragenlijst (anamnese) zal het medisch verleden van de opdrachtgever worden gescreend. De opdrachtgever verklaart dat de medische vragenlijst naar waarheid en zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Deze informatie verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer. Het is van uiterst belang dat de opdrachtgever de opdrachtnemer alle noodzakelijke (medische) informatie verstrekt, zodat opdrachtnemer kan inschatten of er een (verhoogd) risico geldt voor behandelingen, complicaties en gevolgen voor de gezondheid van de opdrachtgever. Indien er onaanvaardbare risico’s (absolute contra-indicaties) verbonden zijn aan de behandelingen, heeft opdrachtnemer het recht om af te zien van de ingreep dan wel de uitvoering van de overeenkomst/behandeling te weigeren.

5.7 Opdrachtnemer houdt zich strikt aan de geldende hygiënerichtlijnen en –protocollen. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de apparatuur en hulpmiddelen geschikt en veilig zijn voor het uitvoeren van de behandeling en neemt bij de werkzaamheden  de zorg van een goed hulpverlener in acht.

5.8 Opdrachtnemer verstrekt aan de opdrachtgever  uitgebreide informatie en instructies over de voor- en nazorg. Opdrachtgever dient deze informatie, instructies/richtlijnen zorgvuldig door te nemen en toe te passen, zodat opdrachtgever op de hoogte is van het verwachtings- en ontwikkelproces en de mogelijke risico’s.

5.9 Opdrachtnemer richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de opdrachtgever en diens gegevens. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk inzage en/of een afschrift van het dossier aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer vernietigt de bewaarde gegevens binnen drie maanden nadat de opdrachtgever daarom heeft gevraagd. Opdrachtgever geeft er uitdrukkelijk toestemming voor dat het ingerichte dossier wordt gedeeld met opdrachtnemer en de zorgverleners.

5.10 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat een behandeling doorgang vindt op de in de behandelingsovereenkomst bepaalde dag/tijdstip. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de behandeling op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) uit te voeren. De opdrachtgever krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de consulent /arts/behandelaar/specialist van opdrachtnemer ter bevordering van een goede uitvoering en geeft naar beste weten, mede naar aanleiding van de vragen en verzoeken van opdrachtnemer, de inlichtingen en medewerking die deze redelijkerwijze voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft en dient de adviezen van de opdrachtnemer op te volgen. Hiertoe behoort ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs. De opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de behandeling noodzakelijke informatie en inlichtingen volledig, juist en betrouwbaar zijn. De opdrachtnemer is gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever vraagt altijd naar de medische en de cosmetische voorgeschiedenis van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de opgevraagde medische informatie altijd volledig en naar waarheid te verstrekken. Tussentijdse veranderingen c.q. wijzigingen in de gezondheidssituatie dienen altijd direct doorgegeven te worden aan opdrachtnemer.

6.3 Door akkoord te gaan met de behandelingsovereenkomst verklaart opdrachtgever dat vrijwillig is gekozen voor een plastisch chirurgische behandeling, hij/zij duidelijk is gewezen op eventuele risico’s zoals infecties, necrose, littekens, nabloeding en de behandeling specifieke complicaties zoals opgesomd in de specifiek voor die plastisch chirurgische behandeling, behandelingsovereenkomst en deze risico’s aanvaardt.

6.4 Er wordt tijdens de voorfase en/of tijdens het consultgesprek besproken hoe de plastisch chirurgische behandeling zal worden uitgevoerd. Dit zal worden vastgelegd in de behandelingsovereenkomst en dient voor akkoord ondertekend te worden door de opdrachtgever. De overeenkomst zal voor de behandeling per e-mail naar opdrachtgever worden verzonden en/of worden meegegeven na het consultgesprek.

6.5 Indien uit de anamnese aanwijzingen zijn voor verder aanvullend onderzoek om de algehele gezondheidstoestand te bepalen, zoals een bloedonderzoek of een ECG, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk verzoeken. Hierbij wordt medewerking verwacht van de opdrachtgever. Bijkomende kosten zijn niet voor rekening van opdrachtnemer.

6.6 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de beoogde afspraken en behandelingen zoals vastgelegd in de behandelingsovereenkomst is vastgelegd, uit te voeren. Indien door omstandigheden de  beoogde plastisch chirurgische behandeling niet of gedeeltelijk, kan worden uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden 100% van het overeengekomen bedrag te voldoen.

6.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van diens verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

6.8 De opdrachtgever houdt zich aan de voorschriften en huisregels die door de opdrachtnemer zijn opgesteld.

Artikel 7: Resultaten behandeling

7.1 Alle behandelingen en verrichtingen van opdrachtnemer en diens medewerkers betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Er wordt geen garantie gegeven op het eindresultaat bij een plastisch chirurgische behandeling.

7.2 Ieder individu is verschillend en heeft een andere fysieke gesteldheid, huiddikte, huidstevigheid en gezondheidssituatie. De opdrachtgever wordt hier vooraf over geïnformeerd. De behandelingen zullen naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kan opdrachtnemer nimmer geven: complicaties kunnen altijd optreden. Daardoor kan het eindresultaat afwijken van de resultaten die op de website en op sociale media kanalen van opdrachtgever zijn getoond en van de andere patiënten die door opdrachtnemer zijn behandeld. Aan die resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. Het resultaat is onder afhankelijk van de voorzorg, nazorg, gebruik van medicatie, ziektebeeld, levensstijl (gebruik van alcohol, drugs, roken, anabole steroïden, etc.), voedingspatroon, de gezondheid en de conditie van de opdrachtgever, de conditie van de huid en andere weefsels, gewichtsverlies en het herstellend vermogen van de opdrachtgever. Bovengenoemde omstandigheden kunnen van invloed zijn op het eindresultaat en komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.3 Acuut optredende complicaties zullen voor rekening worden genomen door opdrachtnemer indien deze behandeling plaats vindt binnen de eigen kliniek. Kosten die dientengevolge worden gemaakt op een andere behandelingsentiteit (ziekenhuis) komen voor rekening van opdrachtgever. Vervolgbehandeling voortvloeiend uit eerder opgetreden complicaties of tegenvallend resultaat komen voor rekening van opdrachtgever. Gemaakte reiskosten, verblijfkosten en overige kosten worden door de opdrachtgever zelf betaald.

7.4 Wanneer het eindresultaat zichtbare verbeteringen laat zien maar de opdrachtgever hogere c.q. andere verwachtingen had dan het behaalde resultaat, zal opdrachtnemer altijd bereid zijn met de opdrachtgever een passende oplossing te bespreken. Gemaakte reiskosten, verblijfkosten en overige kosten worden door de opdrachtgever zelf betaald.

7.5 Opdrachtnemer verleent geen garantie op de gebruikte medische hulpmiddelen (protheses, hechtmateriaal) die opdrachtnemer zal gebruiken tijdens de plastisch chirurgische behandelingen.

Artikel 8: Tarief en betaling

8.1 De prijs voor de behandeling en eventuele bijkomende kosten worden na het consultgesprek aan de opdrachtgever bekend gemaakt door middel van een definitieve (vaste) offerte. De hoogte van de aanbetaling wordt door de opdrachtnemer tijdens het consultgesprek aan de opdrachtgever en later per e-mail met de behandelingsovereenkomst aan opdrachtgever medegedeeld. De opdrachtgever ondertekent voor de behandeling altijd een behandelingsovereenkomst waarin de totale prijs is opgenomen. Na ondertekening van de behandelingsovereenkomst door opdrachtgever wordt deze aan opdrachtnemer geretourneerd en dient opdrachtgever binnen 48 uur de aanbetaling te voldoen op bankrekening van de opdrachtnemer. Pas nadat de aanbetaling op de bankrekening van opdrachtnemer is bijgeschreven en de ondertekende behandelovereenkomst aan opdrachtnemer is geretourneerd, wordt er een plek/behandeldag gereserveerd voor de opdrachtgever.

8.2 De opdrachtgever is gehouden de betalingen te verrichten conform de afspraken in de behandelingsovereenkomst. Opdrachtgever dient de volledige betaling te hebben voldaan 21 dagen voor behandeling plaatsvindt.

8.3 De totale prijs die de opdrachtgever dient te voldoen is onder meer afhankelijk van welke plastisch chirurgische behandelingen zijn opgenomen in de behandelovereenkomst. Bijkomende kosten worden altijd overlegd met de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet verplicht een hoger pakket af te nemen.

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen.

8.5 Pas nadat de volledige betaling door opdrachtnemer is ontvangen, uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de behandeling, zal tot daadwerkelijk behandeling worden overgegaan. Opdrachtnemer heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever de verschuldigde betaling aan opdrachtnemer heeft voldaan.

8.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. BW. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd zonder dat de rente te hoeft worden aangezegd.

8.7 Zodra de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ook als de behandeling nog niet heeft plaatsgevonden, en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd om de uitvoering om de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.

8.8 Indien opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige betalingsverplichting dan komen naast de hoofdsom en wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden begroot conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9: Wijzigen, verzetten, annuleren of ontbinden

9.1 De opdrachtgever heeft het recht om de behandelingsovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening van de behandelingsovereenkomst kosteloos te annuleren, waarbij een aanbetaling in geen geval aan opdrachtgever wordt geretourneerd.

9.2 Na het verstrijken van de hiervoor genoemde 14 dagen geldt dat indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert:

-de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer dient te voldoen indien de annulering 10 dagen of korter voor de behandeldag plaatsvindt;

-de opdrachtgever 70% van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer dient te voldoen indien de annulering meer dan 10 dagen voor de behandeldag plaatsvindt.

9.3 Bij niet verschijning door de opdrachtgever zonder reden blijft opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd.

9.4 De opdrachtgever kan de behandeling uiterlijk 1 dag voor de behandeling kosteloos verzetten. De opdrachtgever is een bedrag van totale behandelingskosten aan opdrachtnemer verschuldigd indien het verzoek tot verzetten van de behandeldag korter dan 1 dag voor de behandeldag plaatsvindt. In geval van een overmachtssituatie (overlijden eerste graad, aantoonbare ziekte die geen gevolgen heeft voor de behandeling etc.) kan opdrachtgever de behandeldatum kosteloos verzetten. Hier zijn de vliegtickets niet bij inbegrepen. Er wordt gesproken van overmacht als er sprake is van een uitzonderlijke situatie bij de opdrachtgever, waarbij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de opdrachtgever de behandeling kan ondergaan en waarvan de opdrachtgever met bescheiden kan bewijzen dat die omstandigheden zich hebben voorgedaan.

9.5 Annuleren of verzetten kan uitsluitend per telefoon of per mail naar receptie@janssenkliniek.nl.

9.6 Bij noodzakelijke staking van de behandelingsovereenkomst vanwege medische redenen (bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor het resultaat of de gezondheid van de opdrachtgever) waar de opdrachtgever niet van op de hoogte was of kon zijn (bijvoorbeeld hypertensie, verhoogde bloedingsneiging, diabetes mellitus, HIV, Hepatitis B en/of C, Covid-19, etc.), is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaal overeengekomen prijs aan opdrachtnemer te voldoen als een getekende en schriftelijke medische verklaring van de huisarts of specialist wordt overlegd waarin staat dat de geplande behandeling niet kan plaatsvinden. Indien de opdrachtgever geen medische verklaring verstrekt dient 100% van het totaal overeengekomen bedrag te worden betaald.

9.7 Bij noodzakelijke staking van de plastisch chirurgische behandeling door opdrachtnemer vanwege (medische) onmogelijkheid en wat alleen tijdens de ingreep wordt gezien, wordt 50% van het totaal overeengekomen bedrag bij opdrachtgever in rekening gebracht.

9.8 Bij annulering door opdrachtnemer vanwege het verzwijgen door de opdrachtgever van een bepaalde ziekte of informatie over diens medische situatie (HIV, Hepatitis B en C, Covid-19, hoge bloeddrukproblemen, hartritmestoornissen, etc.), onvolledige of onbetrouwbare inlichtingen van opdrachtgever waardoor de behandeling gestaakt dient te worden, is de opdrachtgever gehouden 100% van het totale bedrag als overeengekomen te voldoen.

9.9 Indien tijdens de uitvoering van de behandelingsovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden. De opdrachtgever stemt met een wijziging of aanvulling in indien dat redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden verlangd.

9.10 Opdrachtnemer heeft het recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden, op te zeggen of op te schorten:

-indien de opdrachtgever zich onbehoorlijke of onheus gedraagt jegens opdrachtnemer en diens medewerkers of haar ingeschakelde derden;

-indien opdrachtgever niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan

-indien zich omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld medische) die van aard zijn dat nakoming van behandelingsovereenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.

9.11 Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de opdrachtgever is te wijten dan wel voor diens rekening komt, dan heeft de opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade op de opdrachtgever te verhalen.

9.12 Opdrachtnemer is genoodzaakt de behandeling te annuleren wanneer de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de verbintenis. De hoogte van de aan opdrachtnemer verschuldigde kosten bedragen in alle gevallen minimaal de annuleringskosten zoals vermeld in dit artikel.

9.13 Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de verstrekte instructies voor het ondergaan van de behandeling (bijvoorbeeld instructies rondom het nuchter blijven voor de behandeling), is de opdrachtnemer genoodzaakt de behandeling te annuleren. De volledige kosten en betalingen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer en van de aan opdrachtnemer verbonden (rechts)personen jegens opdrachtgever en derden voor directe of indirecte schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – van de behandelingsovereenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot eenmaal het door opdrachtnemer aan opdrachtgever in de desbetreffende overeenkomst in rekening gebrachte of te brengen bedrag ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt, met een maximum van € 10.000,00.

10.2 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor enigerlei (gevolg)schade ontstaan doordat opdrachtgever het nazorgprogramma niet of niet volgens de regels heeft nageleefd, bij onachtzaamheid van opdrachtgever, bij psychische klachten, of doordat opdrachtgever opdrachtnemer ontbrekende, onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens of informatie heeft aangeleverd of nagelaten aan te leveren. Ook niet bij defecten aan implantaten aangezien de garantie bepaling worden verstrekt door de leveranciers.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht. Artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd opdrachtnemer aan te spreken tot het onder lid 1 bedoelde bedrag in het desbetreffende geval. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden ook ten behoeve van de werknemers van opdrachtnemer. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, vennoten van opdrachtnemer, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten, is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in artikelen 6:253-256 BW.

10.5 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van de medewerkers van opdrachtnemer, zorgverleners en iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer zoveel als nodig in overleg met opdrachtgever treden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden.

10.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen , waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze algemene voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtnemer.

10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor problemen of vertraging in welke vorm dan ook die het gevolg zijn van een pandemie, noodweer, een terroristische aanslag, een oorlogssituatie of een andere noodsituatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gedwongen annulering van een behandeling als gevolg van een overmachtssituatie.

10.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die voor rekening en risico van de opdrachtgever komt, zoals de door opdrachtgever verzwegen of verstrekte onjuiste of onvolledige (medische) informatie of complicaties door toedoen of nalaten van opdrachtgever.

10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om diefstal, schade of vermissing van de eigendommen te voorkomen.

10.10 De verjarings- en vervaltermijn van enige vordering uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever op de opdrachtnemer is in afwijking van de wettelijke termijn, één jaar. Alle aanspraken jegens opdrachtnemer vervallen daarna.

Artikel 11: Klachten

11.1 In geval van klachten of ontevredenheid dient de opdrachtgever deze direct na ontdekking aan opdrachtnemer te melden. Opdrachtnemer zal een klacht, indien gerechtvaardigd, uiterst serieus nemen en hier zorgvuldig mee omgaan. De klachtenfunctionaris zal beoordelen of de klacht in behandeling wordt genomen conform de opgestelde klachtenregeling. Informatie over de klachtenregeling is op de website van opdrachtnemer te raadplegen. De opdrachtgever zal in dergelijke gevallen op korte termijn door opdrachtnemer worden opgeroepen voor een controle afspraak. Op deze manier kan in onderling overleg met de opdrachtgever naar een geschikte oplossing worden gezocht.

11.2 Opdrachtnemer is aangesloten bij Dokh www.dokh.nl.

Artikel 12: Privacy en geheimhouding

12.1 Opdrachtnemer houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, een registratie bij van de medische en administratieve gegevens van de opdrachtgever. Bij het verwerken van de gegevens en de bescherming van de privacy van opdrachtgever volgt opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opdrachtnemer hanteert een privacyreglement dat op verzoek van opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

12.2 De opdrachtgever is gehouden om wijzigingen betreffende adres, e-mailadres, woonplaats en (mobiel) telefoonnummer gedurende de behandelingsovereenkomst aan opdrachtnemer door te geven.

12.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer is bepaald of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.4 Opdrachtnemer verstrekt zonder toestemming van opdrachtgever geen gegevens aan derden. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzake aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Derden als hiervoor bedoeld zijn niet diegenen die zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden.

12.5 Zonder toestemming van de opdrachtgever voert opdrachtnemer geen verrichtingen uit als deze kunnen worden waargenomen door andere  dan de opdrachtgever. De anderen als hiervoor bedoeld zijn niet degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de behandeling noodzakelijk is. Als de opdrachtgever van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op de privacy, zal de opdrachtgever dit direct kenbaar maken.

12.6 Er zal alleen beeldmateriaal van de opdrachtgever in het openbaar (website, social media) worden getoond, indien de opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen daadwerkelijke invloed kan dan wel kon uitoefenen, waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, (bijvoorbeeld pandemie, noodweer, sluiting van de kliniek van overheidswege, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand, atoomreacties) en alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

13.3 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is opdrachtnemer gerechtigd verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

13.4 Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltelijk zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

13.5 Als opdrachtnemer op het moment van intreden van een overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en de behandelingsovereenkomst wordt geannuleerd, dan heeft opdrachtnemer het recht het reeds uitgevoerde deel te factureren.

13.6 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever behouden het recht voor wegens aantoonbare overmachtssituatie de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Deze algemene voorwaarden en alle behandelingsovereenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

14.2 Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen van welke aard dan ook, die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten rijzen, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.